اجرای کابینت ترکیب ورق سوپرمات با فینسا

مشخصات و ویژگی های پروژه

 عنوانتوضیحات
جنس کابینتترکیب ورق سوپرمات با فینسا
متراژ کابینت30 متر
مدل آشپزخانهU شکل
فهرست